ขั้นตอนขายคอนโดด้วยตัวเอง

ขั้นตอนขายคอนโดด้วยตัวเอง

สัญญาจะซื้อจะขาย
สัญญาสามารถ download จากเนท มาแก้รายละเอียดให้เหมาะกับเราค่ะ สัญญาระบุ เลขโฉนด ผู้จะซื้อ ผู้จะขาย วันโอน (แล้วแต่ตกลง จขกท ระบุไว้ที่ 1 เดือน) ของแถม และ ค่าปรับถ้าผิดสัญญา รวมทั้งผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ณ วันโอน
ค่ามัดจำ จขกท ขอเป็น 10 % ราคาขายค่ะ ระบุว่าจ่ายเป็นเงินสดหรือcashier cheque
เอกสารที่ใช้ สัญญาจะซื้อจะขาย สำเนาบัตรประชาชนของผู้จะซื้อผู้จะขาย

หนังสือปลอดหนี้
มีอายุ 7 วันจากวันที่ระบุในหนังสือ ใช้เวลาทำประมาณ 1 สัปดาห์ ดังนั้นต้องวางแผนกันดีๆค่ะ เช่นถ้าจะโอนวันที่ 15 สิงหาคม หนังสือปลอดหนี้ต้องได้รับในช่วง 9 - 14 สิงหาคม และ ต้องทำเรื่องก่อนหน้านั้นประมาณ 7 วัน (ทั้งนี้แล้วแต่ นิติบุคคล)
เอกสารที่ใช้ สำเนาโฉนด (อช2)  สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้จะซื้อจะขาย
ค่าใช้จ่ายในการออกใบปลอดหนี้แล้วแต่ทางนิติบุคคลกำหนดไว้ค่ะ มีตั้งแต่ฟรี ถึง หลัก ร้อยค่ะ
เหตุการณ์ ณ วันโอน ที่สำนักงานที่ดิน
เปิดรับบัตรคิวและตรวจเอกสาร ก่อน 8 โมงค่ะ
แต่ระบบจะเปิด 8.30 น ไปเร็วคิวน้อยค่ะ
เอกสารที่ต้องเตรียม
ผู้จะขาย โฉนดตัวจริง ทะเบียนสมบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา หนังสือยินยอมจากคู่สมรสให้ขาย ใบปลอดหนี้
ผู้จะซื้อ  ทะเบียนสมบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา หนังสือยินยอมจากคู่สมรสให้ขาย
ตรวจสอบเอกสารผ่าน จะมีจนท เรียกมาถามว่าซื้อขายกันเท่าไหร่ มีหลักฐานอะไรมาบ้าง (ขอสำเนาcashier chequeด้วย)
ค่าโอน
2% ราคาประเมินหรือราคาขาย
ดูราคาประเมินจากwebsite กรมที่ดินได้
http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ ค่าอากรแสตมป์ กรณีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี
เวปคำนวนภาษีธุรกิจเฉพาะ
http://rdsrv2.rd.go.th/landwht/landwht06_4.asp
เวปคำนวนอากรแสตมป์
http://rdsrv2.rd.go.th/landwht/landwht06_5.asp
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
http://rdsrv2.rd.go.th/landwht/landwht06_1.asp
ผู้จะซื้อและผู้จะขายให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น cashier chequeพร้อมสำเนาค่ะ
ถ้าเป็นอันตกลงกัน จนท จะบอกราคาทั้งหมด แล้วให้เราไปจ่ายที่การเงิน จ่ายด้วยเงินสด หรือ บัตรเครดิต(มีcharged) แล้วนำใบเสร็จมาที่ จนท ท่านเดิม เพื่อเปลี่ยนชื่อในโฉนด และ หนังสือสัญญาซื้อขายห้องชุด (อช.๒๓)  ใช้สำหรับเปลี่ยนชื่อมิเตอร์ไฟ ตัวจริงผู้ซื้อเก็บไว้ สำเนาให้ผู้ขาย 

ผู้สนับสนุน